ტრენინგები
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი (სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის, სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია)

450.00 A

გთავაზობთ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელ ინტენსიურ სასწავლო კურსს: 

? სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია:
◼️ საქართველოს კონსტიტუცია;
◼️ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
◼️ საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ;
◼️ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს შრომის კოდექსი (1 მუხლიდან 49 მუხლის ჩათვლით);
◼️ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ (გარდა მე-2, მე-3, მე-4, მე-14 მუხლებისა და მე-11, მე-12 თავებისა); 

? სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია:
◼️ საქართველოს კონსტიტუცია;
◼️ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
◼️ საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ;
◼️ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);

კურსის ფარგლებში ლექციებს წაიკითხავენ ტრენერები, რომელთაც გააჩნიათ საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის (როგორც ადვოკატთა, ისე მოსამართლეთა) მოსამზადებელი კურსების ჩატარების დიდი გამოცდილება.

? სამოქალაქო სამართლის მიმართულება:
◼️ გიორგი თუნაური- საერთო სასამართლოების მოსამართლე - სამოქალაქო სამართალი (მატერიალური/პროცესი);
◼️ ეკატერინე გასიტაშვილი- უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე - შრომის სამართალი;
◼️ ნანა გასიშვილი- იურისტი- ინტელექტუალური სამართალი;

? სისხლის სამართლის მიმართულება:
◼️ ჯაბა კოჭლამაზაშვილი- ადვოკატი - სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;
◼️ თამარ ჯოხაძე- ადვოკატი - სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი;
◼️ ქეთევან გურაშვილი- ადვოკატი- სისხლის სამართლის პროცესი;

? საჯარო სამართლის მიმართულება:
◼️ ზაზა ზანგურაშვილი- ადვოკატი - საქართველოს კონსტიტუცია,  ცვლილებები კონსტიტუციურ კანონში და კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ; 
◼️ მარიამ გრიგალაშვილი- იურისტი - ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი/ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
◼️ გვანცა ხარებავა- ადვოკატი - ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი/ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

ღირებულება: (ანგარიშსწორება შესაძლებელია ორ ეტაპად)
◾ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია: 450 ლარი;
◾ სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია: 450 ლარი;

კურსის ხანგძლივობა: 3 თვე;
სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციის დასაწყისი: 01 სექტემბერი (რეგისტრაციის ბოლო ვადა 30 აგვისტო);                                         
სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის დასაწყისი: 02 სექტემბერი (რეგისტრაციის ბოლო ვადა 30 აგვისტო);                                     
კურსის ფორმატი: Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით.

სარეგისტრაციო ფორმა:
◾ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია: https://forms.gle/Eby8Jx3UY9gkbAai8
◾ სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია: https://forms.gle/SYG7qM9YJWojdehx7

 

ტრენინგის პროგრამა

.

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი (სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის, სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია)

დაწყება - დასრულება2023-09-01
2023-11-22