ტრენინგები
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი (საერთო სამართლის სპეციალიზაცია)

550.00 A

გთავაზობთ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელ ინტენსიურ სასწავლო კურსს: 

? საერთო სამართლის სპეციალიზაცია:
◼️ საქართველოს კონსტიტუცია;
◼️ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
◼️ საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ;
◼️ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◼️ შემდეგი საერთაშორისო აქტები:

  • ევროპული კონვენცია და ოქმები;
  • სტრასბურგის პრეცედენტული სამართალი;
  • სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პაქტი და ოქმი;
  • სტამბულის კონვენცია;
  • ბავშვის უფლებების კონვენცია და ოქმი;

კურსის ფარგლებში ლექციებს წაიკითხავენ ტრენერები, რომელთაც გააჩნიათ საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის (როგორც ადვოკატთა, ისე მოსამართლეთა) მოსამზადებელი კურსების ჩატარების დიდი გამოცდილება.

? სამოქალაქო სამართლის მიმართულება:
◼️ ეკატერინე გასიტაშვილი- უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე - სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
◼️ ნატალი გოგიაშვილი- სამართლის მაგისტრი LL.M (Chicago, Münster) სამოქალაქო კოდექსი;

? სისხლის სამართლის მიმართულება:
◼️ ჯაბა კოჭლამაზაშვილი- ადვოკატი - სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;
◼️ ქეთევან გურაშვილი- ადვოკატი- სისხლის სამართლის პროცესი;

? საჯარო სამართლის მიმართულება:
◼️ ზაზა ზანგურაშვილი- ადვოკატი - საქართველოს კონსტიტუცია,  ცვლილებები კონსტიტუციურ კანონში და კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ; 
◼️ მარიამ გრიგალაშვილი- იურისტი - ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი/ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
◼️ გვანცა ხარებავა- ადვოკატი - ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი/ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

? საერთაშორისო სამართლის მიმართულება:
◼️ გიორგი ნაკაშიძე- საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი - საერთაშორისო აქტები/პაქტები/კონვენციები;

ღირებულება: (ანგარიშსწორება შესაძლებელია ორ ეტაპად)
◾ საერთოსამართლის სპეციალიზაცია: 550 ლარი;

კურსის ხანგძლივობა: 3 თვე;
დასაწყისი: 01 მარტი, 2024 წელი (რეგისტრაციის ბოლო ვადა 29 თებერვალი);                                 
კურსის ფორმატი: Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით.

სარეგისტრაციო ფორმა:
◾ საერთო სამართლის სპეციალიზაცია: https://forms.gle/yZpggyxErCMZqk1NA

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი (საერთო სამართლის სპეციალიზაცია)

დაწყება - დასრულება2024-03-01
2024-05-29