ტრენინგები
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი (სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის, სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია)

390.00 A

გთავაზობთ ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელ ინტენსიურ სასწავლო კურსს:

? სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია:
◾ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ;
◾ ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონი;
◾ საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ;
◾ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს კანონი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს შრომის კოდექსი (1 მუხლიდან 49 მუხლის ჩათვლით);
◾ საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ (გარდა მე-12 და მე-15 თავებისა);
◾ საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ (გარდა მე-2, მე-3, მე-4, მე-14 მუხლებისა და მე-11, მე-12 თავებისა);
◾ საქართველოს კანონი მედიაციის შესახებ;
◾ საქართველოს კანონი ბავშვის უფლებათა შესახებ;

 

? სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია:
◾ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ;
◾ ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონი;
◾ საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ;
◾ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);
◾ საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი (პროგრამით განსაზღვრული მუხლები);

კურსს წარუძღვებიან:
◾ ეკა ქარდავა- სამართლის დოქტორი, შრომის სამართლის ექსპერტი;
◾ გიორგი თუნაური- საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლე;
◾ ნინა ჯულაყიძე- ადვოკატი, სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია;
◾ ნანა გასიშვილი- ინტელექტუალური სამართლის ექსპერტი;
◾ გვანცა ხარებავა- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი;
◾ მარიამ გრიგალაშვილი- საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;

ღირებულება: (ანგარიშსწორება შესაძლებელია ორ ეტაპად)
◾ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია: 390 ლარი;
◾ სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია: 390 ლარი;

კურსის ხანგძლივობა: 3 თვე;
დასაწყისი: 10 მარტი. (რეგისტრაციის ბოლო ვადა 8 მარტი);
კურსის ფორმატი: Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით.

სარეგისტრაციო ფორმა:
◾ სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია: https://forms.gle/uGp3Yudz4Lka8Trv9
◾ სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია: https://forms.gle/Yr31dBKhvP5sZsj3A

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი (სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის, სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია)

დაწყება - დასრულება2023-03-10
2023-06-09