ტრენინგები
სახელშეკრულებო სამართალი

სახელშეკრულებო სამართლის პრობლემატური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა

350.00 A

გთავაზობთ ერთ დღიან სასერტიფიკატო კურსს „სახელშეკრულებო სამართლის პრობლემატური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა“, რომელსაც გაუძღვება უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის ყოფილი თავმჯდომარე/მოსამართლე, სს „ბანკი ქართუ“-ს იურიდული დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი მზია თოდუა;

კურსის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდება შემდეგ საკითხებზე:

სახელშეკრულებო სამართლის ზოგადი ნაწილი:
◾ ფულადი ვალდებულებების შესრულება;
◾ პასუხისმგებლობა სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისათვის;
◾ მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები;
◾ ვალდებულების შეწყვეტა და მისი სამართლებრივი შედეგები;
◾ ხელშეკრულებიდან გასვლა:

სახელშეკრულებო სამართლის კერძო ნაწილი:
◾ ნასყიდობის ხელშეკრულება;
◾ სესხის ხელშეკრულება;
◾ იჯარის ხელშეკრულება;
◾ ნარდობის ხელშეკრულება;

კურსზე რეგისტრირებული მსმენელი ტრენინგის გამართვამდე მიიღებს სილაბუსით გათვალისწინებულ საკითხებზე წინასწარ დამუშავებულ მასალას, რაც გულისხმობს მნიშვნელოვანი სასამართლო გადაწვეტილებებისა და თეორიული საკითხების ამონარიდებს;

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელი:
◾️ დამოუკიდებლად შეძლებს დაცვის მაღალი ხარისხის ხელშეკრულების შედგენას;
◾️ დავის სასამართლოში წარმართვის შემთხვევაში შესაბამის სამართლებრივ ნორმებზე დაყრდნობით შეძლებს შეადგინოს საპროცესო დოკუმენტები, ჩამოაყალიბოს სასარჩელო მოთხოვნები და შეადგინოს კვალიფიციური შესაგებელი;
◾️ სასამართლოს არაერთგვაროვანი პრაქტიკისა თუ მნიშვნელოვანი  გადაწყვეტილებების განხილვა/ანალიზის საფუძველზე შეძლებს სწორად შეაფასოს  დავის პერსპექტიულობა;

ტრენინგი წარიმართება ინტერაქტიულ რეჟიმში, რაც განაპირობებს აუდიტორიის მაქსიმალურ ჩართულობას და შესაძლებლობას მიიღონ პასუხები მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.

კურსი განკუთვლია:
◾️ საკრედიტო ორგანიზაციების იურისტებისათვის;
◾️ ადვოკატებისათვის;
◾️ კომპანიაში დასაქმებული იურისტებისთვის;
◾️ საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი მსმენელისათვის;

პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

სახელშეკრულებო სამართლის პრობლემატური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა

დაწყება - დასრულება2022-11-19
2022-11-19