მოწვეული ტრენერები
ლიანა ჯაფარიძე

ლიანა ჯაფარიძე

სამართლის დოქტორი

ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი (University of Oxford) ლიანა ჯაფარიძე, რომელიც გაუძღვება კურსს კონკურენციის სამართალში.

ტრენერის განათლება და კვალიფიკაცია:

◾️ 2017-2022 წ.წ სამართლის დოქტორი (University of Oxford) კვლევის სფერო - ევროპული და შედარებითი კონკურენციის სამართალი;

◾️ 2013-2014 წ.წ სამართალმცოდნეობის მაგისტრი (University of Oxford);

◾️ 2011-2014 წ.წ საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრი (ორმაგი ხარისხი: თსუ, თბილისი და შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, გერმანია);

  • სამაგისტრო ნაშრომი - „კონკურენცია სარკინიგზო სექტორში- საქართველოსა და გერმანიის გამოცდილების შედარებითი ანალიზი“;

◾️ 2006-2010 წ.წ სამართლის ბაკალავრი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

ტრენერის აკადემიური და არა აკადემიური სამუშაო გამოცდილება:

◾️ სამართლის ლექტორი (წმ. ეკატერინეს კოლეჯი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი);

  • ლექციები - ევროკავშირის, კონკურენციისა და ინტელექტუალური საკუთრების სამართალს ბაკალავრიატის დონეზე;

◾️ მოწვეული ლექტორი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

  • კონკურენციის სამართალი ბალაკავრიატისა და მაგისტრატურის დონეზე;

◾️ კონკურენციის სამართლისა და პოლიტიკის ტუტორი (ოქსფორდის უნივერსიტეტი);

◾️ 2021-2022 წ.წ მოწვეული სამართლებრივი კონსულტანტი (ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია-OECD);

  • რეკომენდაციების შემუშავება უზბეკეთის მთავრობისთვის კონკურენციის სამართლისა და პოლიტიკის ეროვნული ჩარჩოს გაუმჯობესების შესახებ, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით;

◾️ 2016-2017 წ.წ იურიდიული დეპარტამენტის მრჩეველი (საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო);

◾️ 2014-2016 წ.წ ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი (საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო);