ტრენინგები
შრომის სამართალი

შრომის სამართლის აქტუალური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა

250.00 A

გთავაზობთ ერთ დღიან სასერტიფიკატო კურსს “შრომის სამართლის აქტუალური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა”, რომელსაც გაუძღვება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე თამარ ხაჟომია. 
კურსის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდება შემდეგ საკითხებზე:
◾️ ნორმირებული სამუშაო დროის ცნება;
◾️ ზეგანაკვეთური სამუშაოს რეგულირება, სამუშაო დროის თავისებურებანი;
◾️ შრომის შინაგანაწესი, როგორც დამსაქმებელი კომპანიის ორგანიზაციული მოწესრიგების ინსტრუმენტი, გამოსაცდელი ვადის რეგულირება და გამოსაცდელი ვადით დაწინაურება.
◾️ ზეგანაკვეთური სამუშაოს რეგულირება;
◾️ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი და სამართლებრივი საფუძვლები;
◾️ უკანონოდ დათხოვნის სამართლებრივი შედეგები (ზიანის ანაზღაურება და კომპენსაცია);
◾️ მტკიცებულებების სახეები და მათი სასამართლოში\ინსპექციაში წარდგენის ვალდებულება, მტკიცებულებების როლი მტკიცების ტვირთის გადანაწილებისას;
◾️ შრომის ინსპექციის, როგორც მაკონტროლებელი ორგანოს როლი დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ურთიერთობაში, პასუხისმგებლობის საკითხები, სანქციები.

ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელი:
◾️ დამოუკიდებლად შეძლებს შრომის ინსპექციის ინსპექტირების შემთხვევაში ორგანიზაციის ინტერესების დაცვას;
◾️ დავის სასამართლოში წარმართვის შემთხვევაში შეძლებს სწორად შეადგინოს საპროცესო დოკუმენტები, შესაბამის სამართლებრივ ნორმებზე დაყრდნობით;
◾️ სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებების განხილვისა და ანალიზის შედეგად გამოიმუშავებს უნარს, რაც დაეხმარება დავის პერსპექტიულობის სწორად შეფასებაში;

ტრენინგი წარიმართება ინტერაქტიულ რეჟიმში, რაც განაპირობებს აუდიტორიის მაქსიმალურ ჩართულობას და შესაძლებლობას მიიღონ პასუხები მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.

კურსი განკუთვლია:
◾️ იურისტებისათვის;
◾️ HR სპეციალისტებისათვის;
◾️ კომპანიაში დასაქმებული მენეჯმენტისათვის;
◾️ საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი მსმენელისათვის;

 პროგრამის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

შრომის სამართლის აქტუალური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა

დაწყება - დასრულება2022-11-05
2022-11-05